Obsługa kancelarii a zawód sędziego i istota prokuratora

Obsługa kancelarii http://mecenasit.pl/kancelarie/ to jednocześnie kontakt z osobą sędziego


Ten rodzaj nauki ogranicza się wyłącznie do ćwiczeń, wykładów i konwersatoriów, są to zajęcia w formie wykładu z połączoną dyskusją. Dwie ostatnie formy często mają charakter praktyczny, gdyż rozważa się w trakcie ich trwania tak zwane kazusy, są to konkretne, wzięte z życia prawne problemy, które są zauważalne jeżeli chodzi o obsługę kancelarii Właśnie takie otrzymują studenci jako zadania do rozwiązania oraz analizują je wspólnie z prowadzącymi. Owe zajęcia nie dotyczą jednak wszystkich przedmiotów, lecz głównie tych, które są związane z praktyką prawną - działalnością adwokacką, orzecznictwem i radcowską czy także prokuratorską. Prawo jako kierunek jest trudny, gdyż wymagana wiedza musi mieć charakter ścisły, a sam sposób jej przyswajania jest tylko jeden: pamięciowy. Samą naukę ułatwiłoby uelastycznienie programu, czyli wprowadzenie dodatkowych przedmiotów do wyboru. Ma to zastosowanie, jeżeli przedstawiamy obsługę kancelarii. Na Śląskim Uniwersytecie jest jednak nadal po staremu, to znaczy program jest prawie w całości obowiązkowy. 


Zanim zostanie ukończony III rok, można tylko wybierać spośród przedmiotów ogólnohumanistycznych, czyli pomiędzy filozofią oraz nauką o polityce. Natomiast na IV oraz V roku są już dodatkowe przedmioty, chodzi tu o wykładach monograficznych z różnych dziedzin prawa. Mowa tu na przykład o finansach podmiotów gospodarczych albo prawo bankowe oraz dewizowe w odniesieniu do obsługi kancelarii. Jeżeli chodzi o obłożenie egzaminami, to w ciągu całych studiów jest ono nie równomierne. Zastosowano sesje z 2 egzaminami o dość średnim stopniu trudności, lecz są również takie, w których to zdaje się po cztery duże egzaminy i to na przykład tylko w sesji letniej na trzecim roku. Z reguły sesje letnie są znacznie trudniejsze niż sesje zimowe. Na początku studiów czyli jest to pierwszy roku, studenci musza zdać wstęp do prawoznawstwa, logikę i historię ustroju Polski na powszechnym tle. Ten rok przez samych studentów jest uważany za łatwy. Jednak dopiero potem zaczyna się prawdziwa praca, w szczególności w przypadku ważnych egzaminów, jak z prawa cywilnego czy karnego oraz gospodarczego na trzecim roku i egzaminów z prawa gospodarczego i pracy oraz handlowego na IV roku studiów. Jeżeli mowa o IV roku, to jest on najbardziej obfitujący w egzaminy, których łącznie jest aż sześć. Jest to również rok wyboru seminarium oraz decyzji dotyczącej tematu pracy magisterskiej. Znacznie inaczej, niż na wszelkich innych uczelniach, gdzie będąc na piątym roku studiów, nie ma już egzaminów, na uczelni w Katowicach pojawia się jeszcze jeden egzamin z teorii oraz filozofii prawa, a następnie zostaje już tylko obrona pracy magisterskiej, czyli sam egzamin końcowy. Warto o tym pamiętać decydując się na obsługę kancelarii.


Brak jakiejkolwiek swobody programowej bardzo ogranicza możliwości studentów, pewne wydziały już dawno temu wprowadziło punktowe systemy nauczania, a inne, jak wydział warszawski - punkty ECTS. Od ponad jedenastu lat taki właśnie system punktowy istnieje na UJ. Pierwszy rok studiów wiąże się z zaliczeniem wyłącznie przedmiotów obowiązkowych, z których aż pięć zakończonych jest egzaminami, jak: logika, prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawo rzymskie oraz historia prawa na tle porównawczym. Na drugim roku, tuż obok przedmiotów obowiązkowych, osoby studiujące muszą wybrać określoną liczbę kursów fakultatywnych nakierowanych na obsługę kancelarii. Jest to kanon, a w studenckim żargonie: obligi, które zalicza się według wcześniej określonych zasad chronologicznych: na drugim i trzecim roku należy zdać tylko dwa duże egzaminy, na przykład z prawa cywilnego – w dwóch częściach, administracyjnego oraz karnego- również dwie części, należy również zaliczyć lektorat z łaciny. Jednak zanim rozpoczną się jakiekolwiek zajęcia z wybranych już przedmiotów, konieczne jest złożenie pisemnej deklarację o takim wyborze. Trzeci rok studenci zaliczyć muszą kolejne dwa obowiązkowe przedmioty oraz proseminarium. Na czwartym z kolei roku, zaliczyć muszą seminarium magisterskie oraz jeden lektorat. W ostatnim roku, czyli V pozostaje im tylko seminarium jak i trzymiesięczna praktyka zawodowa, a już na koniec obrona pracy magisterskiej.


W grupie przedmiotów do wyboru zalicza się takie, które na niektórych uczelniach są obowiązkowe, jak postępowanie administracyjne, proces karny, prawo handlowe czy finansowe oraz prawo pracy. Wszystkie przedmioty obowiązkowe, nigdy nie są punktowane, punkty otrzymuje się wyłącznie za te wybrane. W ciągu całych studiów należy pozyskać, aż co najmniej 98 punktów, zaś na koniec II, III oraz IV roku odpowiednio minimum punktów w liczbie 24, 28 oraz 80. Wszelkie przedmioty są podzielone na grupy A, B, C, jak również wszystkich studentów obowiązuje zaliczenie określonej liczby i to z każdej grupy: A - 48, B - 30, C - 20. System taki posiada ma dużą liczbę zalet, jak to iż egzaminy zawsze można sobie rozplanować w różnym czasie, oczywiście nie do końca dowolnie w odniesieniu do obsługi kancelarii Lecz należy wykazać się dużą dyscypliną, gdyż obowiązkowa część tego programu jest najbardziej pracochłonna oraz najtrudniejsza. Studenci uczęszczający na UJ do wyboru mają przedmioty ogólnouniwersyteckie jak i z zakresu prawa.


W aspekcie obsługi kancelarii należy ukazać, że prokurator to jeden bowiem z zawodów zaufania publicznego. Ludzie myślący o tym, aby wykonywać czynności zarezerwowane dla owych prokuratorów, muszą liczyć się bowiem z koniecznością ukończenia studiów prawniczych oraz odbycia aplikacji. Odpowiednio z przepisami to właśnie prokuratorzy są odpowiedzialni na przykład za stworzenie aktów oskarżenia czy też za ściganie przestępstw. W praktyce ta rola sprowadza się głównie do formułowania oskarżenia oraz występowania przez sądami . Ponadto prokuratorzy są odpowiedzialni także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem określonych postanowień między innymi o tymczasowym aresztowaniu. Natomiast funkcjonowanie prokuratury reguluje bowiem Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze. Zgodnie z nią, naczelnym organem prokuratury jest tak zwany Prokurator Generalny, któremu podlegają dokładnie wszystkie prokuratury powszechnych oraz wojskowych jednostek organizacyjnych. Także prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podlegają Prokuratorowi Generalnemu. Kiedy mowa o wynagrodzeniu prokuratorów, to zasady jego obliczania także są bardzo ściśle określone. Przy tym warto dodać, iż ta pensja wzrasta razem z rangą prokuratury bo wiadomo, że najmniej zarobią prokuratorzy , którzy są zatrudnieni w prokuraturach rejonowych, a najwięcej Prokurator Generalny. Pensja takiego początkującego prokuratora, który został bowiem zatrudniony w prokuraturze rejonowej, wynosi ponad 7 tys. zł brutto, zaś wynagrodzenie Prokuratora Generalnego jest aż dwa razy wyższe. 


Przedstawiając obsługę kancelarii nie należy pominąć faktu, że przepis art. 266 § 1 k.k. z całą pewnością rozciąga się na wypadki ujawnienia tajemnicy zawodowej, ustanowionej natomiast mocą przepisu ustawy wydaje się, że dany ustawodawca użył słowa ustawa w dosyć szerokim rozumieniu, obejmującym również przepisy rozporządzeń. Z szczerą pewnością odnosi się on do naruszenia albowiem dosyć rzadkiego w praktyce obowiązku zawodowej dyskrecji głównie opartego na zobowiązaniu umownym. Jednak pojawia się wątpliwość, czy sankcji z art. 266 § 1 k.k. podlegają także przypadki ujawnienia zawodowej tajemnicy, mającej swoje źródło w normach etycznych. Wówczas na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ustawodawca chociaż objął penalizacją ujawnienie tej tajemnicy ustawowej i umownej, to bowiem nie uczynił tego w odniesieniu do tajemnicy opartej na etyce. Jednak wysoce trudno byłoby wytłumaczyć taką niekonsekwencję.